Algemene voorwaarden

Inleiding

Je leest de algemene voorwaarden van Moments by Marrit. Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website, via de app of mail. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Heb je vragen over de voorwaarden, laat het mij dan weten.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de fotograaf en opdrachtgever.
Fotograaf: Marrit Verheijen, eigenaresse van Moments by Marrit.
Opdrachtgever: de wederpartij van de fotograaf.
Overeenkomst: de tussen de fotograaf en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.
Foto: het door de fotograaf vervaardigde fotografisch werk.
Licentie: toestemming van de fotograaf aan de opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de foto door de opdrachtgever.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de fotograaf.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de fotograaf zijn aanvaard.
 3. Wijziging of afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de fotograaf en opdrachtgever.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Opdracht

 1. De fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.

Opzegging

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de gotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet- professionele opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
 3. Een overeenkomst waarvoor de fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.
 4. Zowel opdrachtgever als fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Duur overeenkomst & termijnen

De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Auteursrecht & gebruiksrecht

 1. De Licentie wordt door de fotograaf schriftelijk verleend. Indien de overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de overeenkomst de licentie niet nader specificeert, dan verwerft de opdrachtgever niet meer dan een eenmalig niet-exclusieve licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.
 2. Een exclusieve licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.
 3. De licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudiging door of namens opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de fotograaf.
 4. Iedere openbaarmaking van de foto door of namens de opdrachtgever die niet onder de licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de opdrachtgever schadeplichtig is jegens de fotograaf.
 5. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever aan de fotograaf tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van driemaal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.
 6. De licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het is opdrachtgever niet toegestaan sub licenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 7. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever eindigt de licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Beëindiging van de overeenkomst laat de verleende licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de overeenkomst is beëindigd.

Persoonlijkheidsrechten

Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto de naam van de fotograaf duidelijk te vermelden.
Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de fotograaf, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto al dan niet geleden door de opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van de fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.
 3. Onverminderd het bepaalde in punt 1 en punt 2 is de aansprakelijkheid van de fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit de fotograaf uitdrukkelijk uit.
Chat openen
Hallo
Waar kan ik je mee helpen?